Algemene voorwaarden

header
Algemene voorwaarden Muziekschool Barneveld 2018-2019

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle activiteiten van Muziekschool Barneveld. Door invulling van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.
Deze algemene voorwaarden kunt u hier downloaden als pdf.

Inschrijving

Inschrijving voor lessen en cursussen is alleen mogelijk door het invullen van ons inschrijfformulier. Dit formulier is te vinden op deze website en op papier verkrijgbaar bij onze administratie. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Leerlingen worden ingeschreven op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen. De inschrijving geldt voor het gehele cursusjaar of de gehele cursus.

Lesvorm

In overleg met de desbetreffende docent wordt bepaald of de leerling individuele les of groepsles krijgt. Klik hier voor de verschillende lesvormen en bijbehorende tarieven.

Gezinskorting

Wij hanteren een korting van 15% voor iedere tweede of volgende leerling uit hetzelfde gezin. De korting wordt verdeeld over de gezinsleden. Bij twee gezinsleden krijgt ieder 7,5% korting, bij drie gezinsleden is dat 10% enzovoorts. De gezinskorting geldt alleen voor leerlingen die een instrumentale of vocale jaarcursus volgen.

Minimaregeling

Mensen met een uitkering of ander laag inkomen kunnen bij de gemeente Barneveld een bijdrage in de kosten aanvragen. Zie: https://www.barneveld.nl/ondersteuning-werk-en-inkomen/minimaregelingen-aanvragen/

Tussentijdse beëindiging

Na het eerste jaar is tussentijdse beëindiging mogelijk met een opzegtermijn van 1 maand. Wijziging van een wekelijkse les naar een tweewekelijkse les wordt behandeld als een tussentijdse beëindiging. In het eerste jaar is tussentijdse opzegging niet mogelijk, tenzij er zwaarwegende redenen zijn zoals langdurige ziekte van de leerling of verhuizing. In dit geval wordt er ook een termijn van 1 maand in acht genomen. Opzeggen is alleen mogelijk via het invullen van het uitschrijfformulier.

cursusjaar

Bij wekelijkse les ontvangt een leerling tenminste 36 lessen in een cursusjaar. Bij tweewekelijkse lessen is dit 18 lessen. De planning van de lessen vindt plaats conform het jaarrooster, dat wordt vermeld op de website. De directie houdt zich het recht voor hiervan af te wijken.

Verhindering van de docent

Bij verhindering van de docent wordt in beginsel na drie aaneensluitende uitgevallen lessen de docent vervangen. Als in een cursusjaar meer dan drie lessen zijn uitgevallen door ziekte of afwezigheid van een docent is restitutie van het lesgeld mogelijk. Dit geldt ook als het totaal aantal lessen uitkomt op minder dan 34 (bij tweewekelijkse lessen minder dan 17). De muziekschool neemt aan het eind van het cursusjaar contact op met de desbetreffende leerlingen. Bij kortlopende cursussen wordt indien mogelijk in overleg met de leerlingen de einddatum van de cursus verschoven.

Verhindering van de leerling

Bij verhindering van de leerling worden de lessen niet ingehaald of gerestitueerd, tenzij er sprake is van langdurige verhindering door ziekte vanaf een ziekteduur van 2 maanden of langer. Verhindering van de leerling graag tijdig doorgeven aan de administratie of de docent. Bij verhindering van een les van de 100 minutenkaart, dient u dit uiterlijk op de dag zelf voor 9.00 uur aan de docent te melden. Deze maakt dan een andere afspraak. Bij niet tijdig afmelden, hoeft de docent deze les niet in te halen.

Betaling

Het lesgeld voor de muzieklessen en jaarcursussen kan op twee manieren worden voldaan. Ofwel in één keer binnen een maand na ontvangst van de factuur, ofwel via automatische incasso in 10 gelijke termijnen, mits toestemming is verleend voor automatische incasso. De data van afschrijving worden op de factuur vermeld. De directeur van de muziekschool is bevoegd de leerling/cursist niet toe te laten tot de lessen of de lessen van de betrokken leerling/cursist te beëindigen indien de betaling van het lesgeld niet tijdig is geschied. Indien de betaling van het lesgeld niet/niet tijdig is ontvangen, komen eventuele invorderingskosten ten laste van degene die het lesgeld is verschuldigd.

Privacy

Muziekschool Barneveld werkt volgens de richtlijnen van de wet op de privacy (AVG). Naam- en contactgegevens van leerlingen worden niet doorgegeven aan derden. Onze privacy richtlijnen vindt u hier.

Foto en film

U kunt op het inschrijfformulier uw toestemming geven om foto’s en films die door de organisatie gemaakt worden, te gebruiken voor publicatie op bijvoorbeeld social media of deze website.

Vertrouwenspersoon

Docent Trees Meijer (dwarsfluit) is de vertrouwenspersoon voor Muziekschool Barneveld. Zowel leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers kunnen bij haar terecht. Zij is te bereiken via t.meijer@muziekschoolbarneveld.nl.

In alle gevallen waar deze algemene voorwaarden niet in voorzien, beslist de directeur van de muziekschool.