Algemene voorwaarden

header

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle activiteiten van Muziekschool Barneveld. Door invulling van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

Inschrijving:

Inschrijving voor lessen en cursussen is alleen mogelijk door het invullen van ons inschrijfformulier. Dit formulier is te vinden op onze website en op papier verkrijgbaar bij onze administratie. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Leerlingen worden ingeschreven op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen. De inschrijving geldt voor het gehele schooljaar of de gehele cursus.

lesvorm:

In overleg met de desbetreffende docent wordt bepaald of de leerling individuele les of groepsles krijgt.

gezinsKorting:

Gezinskorting (15% korting voor elk tweede of volgende gezinslid) heeft uitsluitend betrekking op de jaarcursussen van de instrumentale/vocale les.

minimaregeling:

Mensen met een uitkering of ander laag inkomen kunnen bij de gemeente Barneveld een bijdrage in de kosten aanvragen.

(Tussentijdse) beëindiging lessen:

Bij tussentijdse beëindiging met teruggave of ontheffing van lesgeld wordt in principe een opzegtermijn van 2 maanden in acht genomen, ingaande op de 1e van de volgende maand. Na 1 mei is tussentijdse opzegging niet meer mogelijk. Wijziging van een wekelijkse les naar een tweewekelijkse les wordt behandeld als een tussentijdse beëindiging. In het eerste jaar is tussentijdse opzegging niet mogelijk, tenzij er zwaarwegende redenen zijn zoals langdurige ziekte van de leerling of verhuizing. In dit geval wordt er ook een termijn van 2 maanden in acht genomen, ingaande op de 1e van de volgende maand. Opzeggingen voor het eind van een cursusjaar dienen voor 15 juni door de administratie ontvangen te zijn. Opzeggen is alleen schriftelijk mogelijk via een brief of email aan de administratie.

Schooljaar:

Voor de jaarcursussen is het aantal lessen tenminste 36. Uitvoering vindt plaats conform het jaarrooster. Dit wordt vermeld op de website. De directie houdt zich het recht voor hiervan af te wijken.

Verhindering van de docent:

Bij verhindering van de docent wordt in beginsel na drie aaneensluitende uitgevallen lessen de docent vervangen. Als in een cursusjaar meer dan drie lessen zijn uitgevallen door ziekte of afwezigheid van een docent is restitutie van het lesgeld mogelijk. Dit geldt ook als het totaal aantal lessen uitkomt op minder dan 34. De muziekschool neemt aan het eind van het cursusjaar contact op met de desbetreffende leerlingen. Bij kortlopende cursussen wordt indien mogelijk in overleg met de leerlingen de einddatum van de cursus verschoven.

VERHINDERING VAN DE leerling:

Bij verhindering van de leerling worden de lessen niet ingehaald of gerestitueerd, tenzij er sprake is van langdurige verhindering door ziekte vanaf een ziekteduur van 2 maanden of langer. Verhindering van de leerling graag tijdig doorgeven aan de administratie of de docent. Bij verhindering van een les van de 5-lessenkaart, dient u dit uiterlijk op de dag zelf voor 9.00 uur aan de docent te melden. Deze maakt dan een andere afspraak. Bij niet tijdig afmelden, hoeft de docent deze les niet in te halen.

Betaling:

Het lesgeld voor de muzieklessen en jaarcursussen kan op twee manieren worden voldaan. Ofwel in één keer binnen een maand na ontvangst van de factuur, ofwel via automatische incasso in 10 gelijke termijnen, mits toestemming is verleend voor automatische incasso. De data van afschrijving worden op de factuur vermeld. De directeur van de muziekschool is bevoegd de leerling/cursist niet toe te laten tot de lessen of de lessen van de betrokken leerling/cursist te beëindigen indien de betaling van het lesgeld niet tijdig is geschied. Indien de betaling van het lesgeld niet/niet tijdig is ontvangen, komen eventuele invorderingskosten ten laste van degene die het lesgeld is verschuldigd.

Privacy:

Naam- en adresgegevens van leerlingen worden niet doorgegeven aan derden. Muziekschool Barneveld gebruikt uw e-mail gegevens om u op de hoogte te houden van haar activiteiten. U kunt zich hiervoor, als u dat wilt,  eenvoudig afmelden via de nieuwsbrief.

Foto en film:

Alle foto’s en films die door de organisatie gemaakt worden, kunnen voor publicatie (internet, posters, flyers etc.) gebruikt worden. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit bij de inschrijving aan ons melden.

In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, besluit de directeur van de muziekschool.

terug